REGULAMIN   POKOI GOŚCINNYCH
** MAKARA **

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych pokojach gościnnych prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Regulamin określa warunku wypoczynku w obiekcie noclegowym.
 2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Pokoje gościnne w obiekcie wynajmowane są na doby.
 5. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego w dniu wyjazdu.
 6. Śniadania wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 do 9:30 w soboty i niedziele od 7:00 do 10:30,
 7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Nieopuszczenie pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu .Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. ** MAKARA** pokoje gościnne uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 11. Dla naszych gości świadczymy usługi na wysokim poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych pobytem jest pracownik recepcji.
 13. Naszym obowiązkiem jest zapewnić gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  • bezpieczeństwo pobytu w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 1. Zapewnić w miarę posiadanych możliwości i udostępnić inny pokój gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 2. Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o oznaczonej godzinie na życzenia gościa
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa
  • przechowywanie bagażu; recepcja może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego
 1. Odpowiedzialność “pokoi gościnnych” z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez naszych gości w tym kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone.
 4. **Makara** pokoje gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi gościnnych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a wychodząc z obiektu klucz pozostawić w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
 7. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 100,00 złoty. Dla bezpieczeństwa naszych Gości,Gość ma obowiązek wychodząc z obiektu hotelowego pozostawić klucz z pokoju w recepcji.
 8. Liczba osób wypoczywających w danym pokoju nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji.
 9. Gość wynajmujący pokój nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. W pokojach gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 11. Na terenie obiektu oraz we wszystkich pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów. Za nie stosowanie się do obowiązującego regulaminu,Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 100,00 złoty za każdy dzień pobytu.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

Dyrekcja ** MAKARA **
pokoje gościnne
M. K. Krasnodębscy